Successiebeheer (3/5) : Attest van erfopvolging

De notaris heeft nu bepaalde procedures overgenomen om een successiebeheer op te stellen. Hij zal dan de erfgenamen opnieuw oproepen rond de zogenaamde attest van erfopvolging.

Stap drie: Attest van Erfopvolging

Enige tijd na de eerste afspraak stelt de notaris de erfgenamen voor om terug te keren naar het kantoor om hen een attest van erfopvolging te laten ondertekenen.

Het attest van erfopvolging in enkele woorden

Het attest van erfopvolging is eenvoudigweg een akte die is opgesteld door de notaris die de identiteit van de overledene en de erfgenamen overneemt. Door deze akte te ondertekenen, erkennen de erfgenamen dat zij zich niet bewust zijn van andere potentiële legatarissen. Dit document, dat dus de status van erfgenaam formaliseert, specificeert ook de verhoudingen waarin elk van hen zal erven.

Waaron het attest van erfopvolging ?

Hoe eenvoudig het ook lijkt, de daad van erfelijkheid is eigenlijk heel belangrijk. De wet verplicht financiële instellingen immers om in geval van overlijden alle rekeningen of kluizen van de overledene te blokkeren. Alleen door het overleggen van een attest van erfopvolging kunnen deze rekeningen worden gedeblokkeerd. Er is echter één voorwaarde: dat noch de overledene, noch de erfgenamen enige belastingschulden hebben. Als dit het geval is, moeten ze worden afgewikkeld voordat de bankactiva kunnen worden vrijgegeven. Zo weten de banken door middel van de erfenisdaad direct wie wat erft en in welke verhoudingen. De notaris kan dan, in overleg met de echtgenoot van de overledene en de erfgenamen, de vrijgave van de beschikbare geldbedragen op de rekeningen vragen. Deze worden ofwel rechtstreeks aan de echtgenoot en de legatarissen ter beschikking gesteld, ofwel gerepatrieerd naar het kantoor van de notaris in afwachting van de officiële afdeling.

En dit is niet alles!

Tijdens deze tweede vergadering kan de notaris de erfgenamen ook adviseren over het al dan niet opmaken van een inventaris van het onroerend goed. Deze inventarisatie is inderdaad niet verplicht, behalve in enkele specifieke situaties. Toch hebben de erfgenamen nog steeds de mogelijkheid om de notaris te vragen het op te stellen. Bovendien zal de notaris de mogelijkheid aan de orde stellen om de erfopvolging te weigeren, als er sprake is van een tekort of als de erfgenamen er de voorkeur aan geven hun kinderen in hun plaats te laten erven. Tot slot zal de notaris ongetwijfeld van de gelegenheid gebruik maken om de potentiële echtgeno(o)t(e) van de overledene op de hoogte te brengen van de verschillende mogelijkheden die hem of haar ter beschikking staan. Immers, als er niets is voorzien door de overledene (testament, schenking of specifieke huwelijksvoorwaarden) en het paar heeft kinderen gekregen, zal het nodig zijn om te bepalen wat de echtgenoot kan erven in blote eigendom of in vruchtgebruik. Uiteraard kan de notaris de echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen adviseren in geval van een bepaalde situatie. De erfgenamen worden uiteraard op de hoogte gebracht van de gevolgen van de verschillende beslissingen die door elk van hen worden genomen.