Bekomen van een attest van erfopvolging

Na het overlijden moeten de familieleden van de overledene verschillende administratieve formaliteiten uitvoeren, met name omdat de bank de bankrekeningen en -kluizen van de overledene blokkeert.

Hoe kan ik snel een attest van erfopvolging krijgen?

De verklaring van erfrecht is een document dat door het Kantoor van de Rechtszekerheid wordt geleverd en dat de identiteit van de erfgenamen van een overledene vaststelt.

Om een verklaring van erfrecht te verkrijgen, moet een aanvraagformulier voor een identiteitsbewijs worden ingevuld bij het Kantoor van de Rechtszekerheid. U wordt gevraagd de volgende documenten te overhandigen:

  • een origineel uittreksel van de overlijdensakte (dit document wordt afgegeven door het gemeentebestuur);
  • de huwelijksakte van de overledene;
  • een kopie van de huwelijksdocumenten van de naaste familie (ouders, broers en zussen), als de overledene geen nakomelingen achterlaat.

Vermeld in uw verzoek de volledige identiteit van alle erfgenamen.

Na onderzoek van uw aanvraag en de gevraagde documenten zal het Kantoor Rechtszekerheid u het bewijs van erfrecht overhandigen, waarin eventuele betaalde of onbetaalde schulden kunnen worden vermeld.

Het duurt ongeveer 4 weken om een verklaring van erfrecht te verkrijgen. Na ontvangst dient u de erfrechtverklaring voor te leggen aan de bank van de overledene om over te gaan tot het deblokkeren van de bankrekeningen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een verklaring van erfrecht.

De daad van erfelijkheid: een betalend alternatief voor het certificaat van erfelijkheid

Net als de verklaring van erfrecht, staat de akte van erfrecht de erfgenamen toe om het vermogen van de overledene vrij te geven. Het is een door de notaris opgestelde akte die de identiteit van de overledene en zijn of haar erfgenamen vaststelt.

In tegenstelling tot de verklaring van erfrecht heeft de akte van erfrecht kosten:

  • Het inschrijvingsgeld: 50 euro.
  • Schrijfkosten: 7,50 euro.
  • De erelonen van de notaris en de erelonen van de akte (tellen tussen 300€ en 400€).

U bent de erfgenaam van de overledene?

Controleer bij uw notaris of u en de overledene geen belastingschulden hadden. Als er een belastingschuld aanwezig is, moet deze worden betaald voordat de rekeningen van de overledene kan worden vrijgegeven.

Om de akte van erfrecht op te stellen, dient u de volgende documenten naar de notaris te brengen:

  • een uittreksel van de overlijdensakte;
  • de huwelijksvergunning en het huwelijkscontract;
  • de volledige identiteit van de erfgenamen;
  • een kopie van het testament of een schenking tussen echtgenoten. In sommige gevallen is de notaris al de houder van dit document.

Wat als de erfgenaam minderjarig of ongeschikt is?

Een minderjarige of arbeidsongeschikte wordt door de overledene als erfgenaam aangewezen. Om de erfenis te aanvaarden, moet de persoon worden vertegenwoordigd door een ouder, grootouder of voogd.

Als de erfgenaam wordt vertegenwoordigd door een tutor, is toestemming van de vrederechter nodig om het proces te beginnen.

 

 

Wist U dat?

Wanneer een sterfgeval zich voordoet, is de eerste stap om het overlijden te laten vaststellen. Dan komt de stap van het kiezen van een begrafenisondernemer en, kort daarna, het indienen van erfbelasting bij de belastingdienst. Deze laatste stap is noodzakelijk voordat een erfenis kan worden ontvangen.