Isolatie en Coronavirus

19 april in België: de insluitingsperiodes worden verlengd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen misschien zelfs tot mei. Om het isolement aan te pakken, zijn hier zes acties te ondernemen om uw opvolging beter te organiseren.

1. Consolideer uw bankrekeninggegevens

Een familierekening, een zakelijke rekening, een persoonlijke rekening. Als u bij meerdere banken een bankrekening heeft, profiteer dan van deze periode van opsluiting om alle informatie (naam van de bank, type rekening, IBAN...) op één plaats te verzamelen.

In België bedraagt het bedrag aan niet-opgeëiste slapende bankrekeningen meer dan 250 miljoen euro. In Frankrijk stijgt dit cijfer tot 3,7 miljard euro! Als er iets met u gebeurt, kunt u door uw bankgegevens op een veilige plaats te groeperen, uw erfgenamen gemakkelijker uw rekeningen laten vinden.

Morning Blue helpt u bij het opslaan van nuttige documenten in geval van overlijden, op een veilige en gecodeerde manier. Registreer je en maak je paspoort online aan.

2. Waardering van uw financiële activa en passiva

Een erfenis bestaat uit activa (onroerend goed, winst, invorderingen), maar ook uit passiva (schulden, lasten, verplichtingen). Maak de balans op van uw financiële situatie en houd het bewijs bij. Uw erfgenamen zullen niet voor onaangename verrassingen komen te staan!

3. Verzamel en beveilig uw belangrijke documenten

Huwelijkscontract, testament, onbekwaamheidsmandaat, levensverzekeringscontract: om uw nalatenschap te vereffenen, zullen uw erfgenamen talrijke documenten moeten vinden en ter beschikking stellen. De komende weken van opsluiting geven je de tijd om ze in handen te krijgen!

4. Het schrijven van een testament

Wilt u een regeling treffen voor uw erfenis? Het opstellen van een testament maakt het mogelijk om bepaalde aspecten van de erfenis te verduidelijken: het aantal legatarissen, hun identiteit en het aandeel van elke erfgenaam.

Uw testament kan ook andere bepalingen bevatten, zoals het legaat van uw lichaam, de aanstelling van een voogd voor uw kinderen, of een "levend testament" voor voorzieningen aan het einde van het leven.

Om geldig te zijn, moet u ervoor zorgen dat uw testament aan twee voorwaarden voldoet:

  • Je bent in staat om je wil te uiten (je bent van gezond verstand en handelt in volledige vrijheid).
  • Het testament moet duidelijk zijn.

5. Een uitvoerder aanstellen

Om ervoor te zorgen dat uw testament goed wordt uitgevoerd, kunt u een uitvoerder aanstellen. Deze vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw laatste wensen worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de waarde van uw testament behouden blijft totdat het wordt geliquideerd.

Vriend, familielid, advocaat, notaris... U kunt een of meer executeurs aanwijzen, mits ze meerderjarig zijn.

6. Maak de balans op van uw fiscale situatie

In geval van overlijden wordt al uw vermogen belastbaar. Uw nalatenschap wordt pas geliquideerd nadat uw erfgenamen de successierechten hebben betaald.

Bent u thuis geïsoleerd vanwege gezondheidsmaatregelen? Maak van de gelegenheid gebruik om contact op te nemen met een deskundige op het gebied van het fiscaal recht. Hij of zij zal u helpen bij het bepalen van een fiscale optimalisatiestrategie voor uw nalatenschap.