Hoe kunnen bankrekeningen na een overlijden snel worden vrijgemaakt?

Afhankelijk van de individuele situaties kan het ontgrendelen van accounts lang en ingewikkeld zijn. Door precieze procedures te volgen, kan de ambtenaar echter sneller ingrijpen.

Voor bankinstellingen is het belangrijk om de erfgenamen te kennen. Om de deblokkering van het vermogen te verkrijgen, is het dus noodzakelijk een Attest of een Acte van erfopvolging over te leggen. De eerste kan gratis worden verkregen, maar daarvoor moet uw situatie "eenvoudig" zijn: geen testament van de overledene, geen huwelijkscontract of specifieke clausules en, ten slotte, geen arbeidsongeschikte erfgenamen (minderjarigen bijvoorbeeld). Anders moet het tweede document worden overgelegd: het is een akte die is opgesteld door een notaris, waarvoor dus een vergoeding moet worden betaald (ongeveer 400 euro).

Zodra de bank in het bezit is van deze documenten, zal zij de rekeningen kunnen deblokkeren na alle gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd (wat vaak enkele weken duurt), maar ook om contact op te nemen met de erfgenamen om hen te vragen welke instructies zij moeten volgen bij de vereffening van de tegoeden. 

 

Belastingschulden, of ze nu door de overledene of door een van de erfgenamen verschuldigd zijn, verhinderen automatisch de deblokkering van de rekeningen. Dergelijke schulden aan de staat moeten dus vooraf worden vereffend, hetzij door de verschuldigde belastingen rechtstreeks te betalen om een vrijgave van de rekeningen te verkrijgen, hetzij door de bank te vragen deze schulden te vereffenen met behulp van de middelen van de nalatenschap.

Wat als ik wat betalingen moet richten?

Zelfs als alle rekeningen geblokkeerd zijn, kan de overlevende partner (die de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van de overledene kan zijn) de helft van de bedragen op de rekeningen als borg ontvangen, tot een maximum van € 5.000,-. Dit bedrag dient ter dekking van dringende uitgaven, zoals begrafeniskosten. Wees echter voorzichtig om dit plafond niet te overschrijden, op straffe van sancties.

Om te voorkomen dat uw tegoeden te lang worden bevroren, kunt u de Morning Blue experts gratis om hulp vragen. Zij begeleiden u stap voor stap door alle stappen en zorgen voor het verkrijgen van een erfrechtverklaring die u aan de bankinstellingen kunt voorleggen.